Disclaimer voor www.baiginozorgt.nl

Baigino Zorg(t)

Meester B.M. Teldersstraat 7
Arnhem 6842 CT 


Phone: 026 303 18 00
Email: info@baiginozorgt.nl


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.baiginozorgt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Baigino Zorg(t). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baigino Zorg(t) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Baigino Zorg(t).


Geen garantie op juistheid


Indien van toepassing:

Voor de eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Baigino Zorg(t) te mogen claimen of te veronderstellen.

Baigino Zorg(t) streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Baigino Zorg(t) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.baiginozorgt.nl op deze pagina.