Privacyverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Baigino Zorg(t) streeft ernaar om uw privacy zo goed
mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de
verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan.


Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de organisatie in het kader van de uitvoering van de
behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend
de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
– NAW-gegevens;
– Geboortedatum;
– BSN-nummer;
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Gegevens betreffende uw gezondheid;
– De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer;
– De naam van uw andere zorgverleners;
– Tijdstip van uw afspraak;
– Betalingsgegevens.


Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een
juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens
verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over
actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub
f van de AVG.


Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
– Het aanmaken van uw cliëntendossier om u bij de organisatie in te schrijven;
– Het bijhouden van uw cliëntendossier;
– Het inplannen van een afspraak;
– Het uitvoeren van een behandeling;
– Het factureren van een behandeling;
– Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
– Het verbeteren van onze dienstverlening;
– Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Versie: 1.0
Datum: 01-2020
Status: Definitief
Revisie: januari- 2021

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien
dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke
verplichting ons dat voorschrijft.


Toestemming minderjarige
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming
geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel een ouder, verzorger of wettelijk
vertegenwoordiger als het kind toestemming moet geven.


Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring
beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het
bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, na de
laatste wijziging, uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO
houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.
Voor de financiële administratie en de hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht
van 7 jaar.


Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen
getroffen. Baigino Zorg(t) heeft een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Tevens zijn
medewerkers van Baigino Zorg(t) die krachtens hun functie kennis hebben van persoonsgegevens
verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, voor zover deze ingevolge hun functie
geen kennis behoeven te dragen van de betreffende gegevens.


Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van
derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit
de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy
verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.


Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt
uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons
verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking
te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw
gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U
kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan (emailadres)
of door telefonisch contact met ons op te nemen via: (tel nr.). Wij streven ernaar om binnen 14
werkdagen op uw verzoek te reageren.


Klacht indienen
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt
u telefonisch contact met ons opnemen via: 0620264991 of een e-mail sturen aan
info@baiginozorgt.nl Indien u een klacht hierover wilt indienen, kunt u contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier:
Versie: 1.0
Datum: 01-2020
Status: Definitief
Revisie: januari- 2021
3
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen
via onze organisatiewebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor
contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Baigino Zorg(t)
Meester B.N. Telderstraat 7
6842 CT Arnhem
026- 303 18 00
info@baiginozorgt.nl